LETNÁ AKCIA

ZBAVTE SA SVOJHO ŠROTU ZA BEZKONKURENČNÚ

LETNÚ CENU 200 AŽ 250  € / T

 

ŠROT

JE PRE NÁS

UMENÍM

PROFIL SPOLOČNOSTI

Byť spoľahlivým, dlhodobým a zodpovedným partnerom – to je jeden z pilierov, na ktorých stojí stratégia našej spoločnosti.

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. je síce na trhu s kovovým šrotom od roku 2005, kedy sa jej väčšinovým vlastníkom stali Železiarne Podbrezová a.s., jej korene však siahajú až do roku 1992. Vtedy bola založená jej predchodkyňa, ktorá začala svoju púť na mladom slovenskom podnikateľskom nebi ako rodinná firma zaoberajúca sa výkupom a spracovaním oceľového šrotu a farebných kovov. Za tie roky prešla nielen pozoruhodným rozmachom, ale aj závažnou reorganizáciou. V súčasnosti je spoločnosť členom skupiny ŽP GROUP a patrí medzi najvýznamnejšie a najväčšie spoločnosti v oblasti výkupu, zberu a spracovania kovového odpadu, farebných kovov a starých vozidiel na Slovensku.

V obci Hliník nad Hronom má spoločnosť vybudovaný komplex pozostávajúci z administratívno-správneho centra a najväčšieho výrobného strediska na spracovanie ľahkého oceľového šrotu a starých vozidiel. Celkove firma pôsobí v lokalitách šiestich krajov západného a stredného Slovenska.

Okrem samotných pozemkov a stavieb je spoločnosť vybavená aj cestnou prepravnou technikou, manipulačnými zariadeniami a spracovateľskými technológiami, potrebnými pre zabezpečenie svojich činností. Pre širokú verejnosť je firma najlepšie rozoznateľná prostredníctvom modrých nákladných automobilových súprav s bielym názvom na svojom boku a martinskou značkou, ktoré denne križujú slovenské cesty.

V oblasti zberu a spracovania starých vozidiel sa spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. postupne prepracovala na suverénnu jednotku na slovenskom trhu, čo opakovane potvrdzuje viacero rokov. Od roku 2008, kedy boli spustené do prevádzky dve autorizované strediská na spracovanie autovrakov v Hliníku nad Hronom a v Žiline, bolo v nich spracovaných spolu viac ako 100 tisíc kusov starých vozidiel. Spoločnosť zabezpečuje zber a spracovanie všetkých značiek automobilov, ktoré sú na slovenskom trhu, v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov Auto Recycling – záujmové právnických osôb. Zároveň už dlhé roky úzko spolupracuje s výrobcami združenými v skupine VW GROUP, pre ktorých zabezpečuje plnenie vybraných povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. V tejto oblasti sú pre ŽP EKO QELET a.s. hlavní zmluvní partneri výrobcovia značiek Škoda, Volkswagen, Audi a Seat.

Cieľom spoločnosti je kvalitne a spoľahlivo plniť záväzky vyplývajúce z obchodných vzťahov so zmluvnými partnermi, a pritom dodržiavať všetky legislatívne požiadavky v oblasti kvality a ochrany životného prostredia, o čom svedčia aj certifikáty ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 pre zber, nákup, predaj, spracovanie, triedenie a úpravu druhotných surovín, železných a neželezných kovov. Od roku 2014 spoločnosť vlastní certifikát v zmysle Nariadenia rady EÚ č. 333/2011 a č. 715/2013.

Za činnosť v oblasti spracovania a recyklácie druhotných surovín bola spoločnosti udelená cena Zlatý Mravec 2007 v kategórii firemné odpadové hospodárstvo, hlavná cena na výstave recyklácie a zhodnocovania odpadov v roku 2008 v Banskej Bystrici za komplexné riešenie spracovania starých vozidiel a kovového odpadu, cena ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie.

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. poskytuje priemyselným podnikom a ostatným obchodným partnerom odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva podľa ich špecifických potrieb. Preto k základným pilierom, na ktorých je vybudovaná dlhodobá stratégia spoločnosti, patrí okrem starostlivosti o zamestnancov a kvality dodávok obchodných komodít aj spoľahlivosť, stabilita a zodpovednosť voči obchodným partnerom. Výsledkom takéhoto prístupu je skutočnosť, že medzi konečných odberateľov produkcie spoločnosti patria významné oceliarne na Slovensku, v Čechách, v Poľsku, v Taliansku a v Rakúsku.

Podobne na strane dodávateľov spoločnosť spolupracuje s podnikmi, ktoré hrajú významnú rolu v oblasti priemyslu Slovenskej republiky. Pracujeme s malými, strednými, veľkými, aj strategickými firmami. V súčasnosti obsahuje portfólio našich obchodných partnerov takmer 1500 firiem.

Treba však zdôrazniť, že nie je podstatné, v akej oblasti firmy pôsobia a aké obraty dosahuje vzájomná spolupráca, každý obchodný partner zaberá dôležité miesto v mozaike úspešného a prosperujúceho obrazu spoločnosti ŽP EKO QELET a.s.

CIELE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. je firma zameraná na zber, nákup, predaj, spracovanie, triedenie a úpravu druhotných surovín, železných a neželezných kovov, zber a spracovanie starých vozidiel.

Úlohou riadenia integrovaného manažérskeho systému je neustálym zlepšovaním procesov prispievať k dosahovaniu úspešnosti spoločnosti. V záujme naplnenia tohto cieľa sa spoločnosť riadi týmito zásadami:

Zásada 1: Spokojnosť zákazníka.

Prejavom spokojnosti zákazníka je dlhodobá spolupráca a dôvera v naše schopnosti. Vyúsťuje k novým obchodným aktivitám a neustálej spolupráci.

Zásada 2: Konkurencieschopnosť.

Porovnávaním našich výrobkov s konkurenciu, zavádzaním zlepšení, sa snažíme lepšie plniť požiadavky zákazníka a poskytnúť zákazníkovi výrobky a služby na vysokej úrovni. Za tým účelom zlepšuje efektívnosť zavedeného systému manažérstva kvality.

Zásada 3: Zodpovednosť za kvalitu a ochranu životného prostredia.

Výkon činností zodpovedajúcich požiadavkám zákazníka, legislatívy a ostatných požiadaviek je úlohou a povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti. Každý zamestnanec je osobne zodpovedný za ním vykonávané činnosti ako v oblasti technickej, výrobnej, obchodnej, tak aj v oblasti ochrany životného prostredia. Každý zamestnanec sa musí orientovať na požiadavky ako interných, tak aj externých zákazníkov. Za účelom dosiahnutia dostatočného povedomia kvality, motivácie spolupracovníkov, zvýšenia odbornej spôsobilosti, poskytuje vedenie dostatočné prostriedky a zabezpečuje potrebné vzdelanie a školenia nielen v oblasti technickej, ale aj v oblasti ochrany životného prostredia.

Zásada 4: Spoločenská zodpovednosť.

Vedenie firmy stanovuje ako dôležitú súčasť svojej politiky zodpovednosť za pracovné prostredie, ktoré bude vyvíjať tak, aby bolo v súlade s požiadavkami životného prostredia a bude vytvárať dobré predpoklady pre spokojnosť spolupracovníkov.

Našou hlavnou zásadou je trvalé zlepšovanie kvality, ochrany životného prostredia a podmienok bezpečnej práce, pretože vieme, že nezlepšovať sa, znamená byť v nevýhode voči tým, ktorí sa o zmeny snažia.

Poriadok na pracovisku je i poriadkom v komplexnej starostlivosti o zamestnanca, v plnení požadovanej kvality, i v ochrane životného prostredia. Starostlivosťou o životné prostredie a o bezpečnosť pri práci pripravujeme pokojný život našim rodinám.

TAK PREČO S NAMI? PRETOŽE S NAMI TO IDE

Copyright ŽP Eko Qelet a.s., 2021, všetky práva vyhradené