VÝKUP

ŠROTU

ODHLASOVANIE AUTOVRAKOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01 Martin, kontakt na zodpovednú osobu: oou@ekoqelet.sk ďalej len „Prevádzkovateľ“, oznamuje dotknutým osobám, že ich osobné údaje sú spracúvané a odosielané na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – ďalej UPSVAR za účelom „Podpory na udržania pracovných miest v rámci pomoci zamestnávateľom na udržanie pracovných miest počas pandémie COVID“ na základe právneho základu: zmluvy medzi ŽP EKO QELET a.s. a UPSVAR. Na UPSVAR zasielame v rámci výkazu pre priznanie finančného príspevku v rámci Opatrenia č. 3B nasledovné údaje o zamestnancoch: Meno, Priezvisko, Rodné číslo,

Vymeriavací základ pre účel zákona o sociálnom poistení, Hrubá mzda zamestnanca. V prípade Opatrenia č. 3A zasielame nasledovné údaje: priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce v platnom znení za predchádzajúci štvrťrok, počet hodín prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3, 4 alebo podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce v platnom znení vykazovaných za daný mesiac, výšku náhrady mzdy zamestnanca podľa § 142 ods. 3, 4 alebo podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce, ktorú zamestnávateľ už vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.

SPOLOČNOSŤ

SPRACOVATEĽSKÉ CENTRÁ

REGIONÁLNE

STREDÍSK

ZBERNÝCH MIEST

ZAMESTNANCOV

KDE NÁS NÁJDETE?

Pôsobíme na území 6 samosprávnych krajov – bratislavského, trnavského, nitrianskeho, trenčianskeho, žilinského a banskobystrického. V týchto celkoch máme vybudovaných spolu 50 prevádzok, ktoré spadajú pod 16 stredísk.

MÁLO? NESTAČÍ ?

Pre tých, ktorí potrebujú detailnejšie alebo odbornejšie informácie, odporúčame tento informácie dostupné prostredníctvom tlačítok nižšie.

TAK PREČO S NAMI? PRETOŽE S NAMI TO IDE

Copyright ŽP Eko Qelet a.s., 2021, všetky práva vyhradené