VÝKUP

ŠROTU

ODHLASOVANIE AUTOVRAKOV

CIELE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. je firma zameraná na zber, nákup, predaj, spracovanie, triedenie a úpravu druhotných surovín, železných a neželezných kovov, zber a spracovanie starých vozidiel.

Úlohou riadenia integrovaného manažérskeho systému je neustálym zlepšovaním procesov prispievať k dosahovaniu úspešnosti spoločnosti. V záujme naplnenia tohto cieľa sa spoločnosť riadi týmito zásadami:

Zásada 1: Spokojnosť zákazníka.

Prejavom spokojnosti zákazníka je dlhodobá spolupráca a dôvera v naše schopnosti. Vyúsťuje k novým obchodným aktivitám a neustálej spolupráci.

Zásada 2: Konkurencieschopnosť.

Porovnávaním našich výrobkov s konkurenciu, zavádzaním zlepšení, sa snažíme lepšie plniť požiadavky zákazníka a poskytnúť zákazníkovi výrobky a služby na vysokej úrovni. Za tým účelom zlepšuje efektívnosť zavedeného systému manažérstva kvality.

Zásada 3: Zodpovednosť za kvalitu a ochranu životného prostredia.

Výkon činností zodpovedajúcich požiadavkám zákazníka, legislatívy a ostatných požiadaviek je úlohou a povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti. Každý zamestnanec je osobne zodpovedný za ním vykonávané činnosti ako v oblasti technickej, výrobnej, obchodnej, tak aj v oblasti ochrany životného prostredia. Každý zamestnanec sa musí orientovať na požiadavky ako interných, tak aj externých zákazníkov. Za účelom dosiahnutia dostatočného povedomia kvality, motivácie spolupracovníkov, zvýšenia odbornej spôsobilosti, poskytuje vedenie dostatočné prostriedky a zabezpečuje potrebné vzdelanie a školenia nielen v oblasti technickej, ale aj v oblasti ochrany životného prostredia.

Zásada 4: Spoločenská zodpovednosť.

Vedenie firmy stanovuje ako dôležitú súčasť svojej politiky zodpovednosť za pracovné prostredie, ktoré bude vyvíjať tak, aby bolo v súlade s požiadavkami životného prostredia a bude vytvárať dobré predpoklady pre spokojnosť spolupracovníkov.

Našou hlavnou zásadou je trvalé zlepšovanie kvality, ochrany životného prostredia a podmienok bezpečnej práce, pretože vieme, že nezlepšovať sa, znamená byť v nevýhode voči tým, ktorí sa o zmeny snažia.

Poriadok na pracovisku je i poriadkom v komplexnej starostlivosti o zamestnanca, v plnení požadovanej kvality, i v ochrane životného prostredia. Starostlivosťou o životné prostredie a o bezpečnosť pri práci pripravujeme pokojný život našim rodinám..

TAK PREČO S NAMI? PRETOŽE S NAMI TO IDE

Copyright ŽP Eko Qelet a.s., 2021, všetky práva vyhradené