Spracovanie starých vozidiel
Zber starých vozidiel
Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. postupne vybudovala sieť 48 zberných miest na zber starých vozidiel. Po odovzdaní starého vozidla administrátor vystaví držiteľovi ‘Potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie’ a pokiaľ to umožní systém ERSV vyradí staré vozidlo z evidencie PZ.

Vysúšanie starých vozidiel
Po prevezení starých vozidiel zo zberných miest na spracovateľské zariadenia v Hliníku nad Hronom alebo v Žiline sa vozidlá vysúšajú na stacionárnom zariadení SEDA, ktoré slúži na odstránenie všetkých nebezpečných častí, napr. prevádzkových kvapalín, zvyškov paliva, motorového, prevodového, mazacieho a hydraulického oleja zo starých vozidiel. Súčasne je odstránená batéria, demontujú sa pneumatiky, sklá, sedačky a plasty. Všetky vzniknuté odpady sú odovzdávané na ekologické spracovanie oprávneným organizáciám.

Spracovanie starých vozidiel
Po vysušení sa staré vozidlo úplne spracováva na zariadení SHREDDER FR 2222, ide o kladivový rotačný mlyn, ktorý pracuje na princípe trhania a zhutňovania oceľového šrotu s následným odstránením nekovových častí a farebných kovov.
Získané železné a farebné kovy slúžia v hutníckom priemysle ako vstupná surovina, čím sa znižuje potreba využívania prírodných zdrojov.

Výhody takéhoto postupu spracovania starých vozidiel sú nasledovné:

  • ekologické zachytávanie nebezpečných kvapalín zo starých vozidiel v špeciálnych nádobách
  • ekologické uskladňovanie nebezpečných častí zo starých vozidiel tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia
  • úspora manuálnej práce a vysoká produktivita práce
  • vysoká miera recyklácie starých vozidiel
Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. optimalizáciou svojich postupov, dosahuje postupný nárast objemu zhodnocovania a recyklovania spracovávaných starých vozidiel, s cieľom znižovania množstva odpadov vznikajúcich v procese spracovania.
(táto informácia je publikovaná v zmysle § 61 ods. 1 písm. g) zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch)