Seda
SEDA je stacionárne zariadenie, ktoré slúži na odstránenie nebezpečných látok, t.j. prevádzkových kvapalín, zvyškov paliva, motorového, prevodového, mazacieho a hydraulického oleja z autovrakov. V ďalších krokoch je z autovrakov odstránená batéria, demontujú sa pneumatiky, sklá, sedačky a plasty. Výhody takéhoto postupu spracovania starých vozidiel sú nasledovné:

  • ekologické zachytávanie nebezpečných kvapalín zo starých vozidiel v určených nádobách
  • ekologické uskladňovanie nebezpečných častí zo starých vozidiel tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia
  • úspora manuálnej práce
  • vysoká miera recyklácie starých vozidiel

seda1 seda2 seda3 seda4