Grafický manuál

Spoločne s logom je grafický manuál základným kameňom firemnej identity. Obsahuje definície ich jednotlivých častí, napr. podoby loga, výber fontov, špecifikáciu farebnej schémy.


Súčasťou grafického manuálu sú aj pravidlá a odporučenia, ako s týmito časťami nakladať.
Bez dôkladne spracovaného grafického manuálu je možné len ťažko zachovať ucelenú vizuálnu prezentáciu spoločnosti. Význam grafického manuálu pritom stúpa s veľkosťou firmy.
Grafický manuál vznikol v spolupráci s vedením firmy a po schválení sa stal záväzným pre všetkých zamestnancov.
Grafický manuál môže byť odovzdaný v tlačenej alebo elektronickej podobe (najčastejšie obidvomi spôsobmi).