GDPR

Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s.
Zodpovedná osoba kontakt: oou@ekoqelet.sk

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
Informácie o právach dotknutých osôb
Uplatnenie práva dotknutých osôb
Porušenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb

Požiadavky dotknutých osôb
Spracovanie kontaktných údajov fyzických osôb a obchodných partnerov
Vedenie účtovnej a daňovej evidencie
Správa registratúry
Kamerový systém
Súhlas - evidencia uchádzačov o zamestnanie

Spracovanie osobných údajov o zamestnancochPrevádzkovateľ ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01 Martin, kontakt na zodpovednú osobu: oou@ekoqelet.sk ďalej len „Prevádzkovateľ“, oznamuje dotknutým osobám, že ich osobné údaje sú spracúvané a odosielané na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - ďalej UPSVAR za účelom „Podpory na udržania pracovných miest v rámci pomoci zamestnávateľom na udržanie pracovných miest počas pandémie COVID“ na základe právneho základu: zmluvy medzi ŽP EKO QELET a.s. a UPSVAR. Na UPSVAR zasielame v rámci výkazu pre priznanie finančného príspevku v rámci Opatrenia č. 3B nasledovné údaje o zamestnancoch: Meno, Priezvisko, Rodné číslo, Vymeriavací základ pre účel zákona o sociálnom poistení, Hrubá mzda zamestnanca. V prípade Opatrenia č. 3A zasielame nasledovné údaje: priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce v platnom znení za predchádzajúci štvrťrok, počet hodín prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3, 4 alebo podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce v platnom znení vykazovaných za daný mesiac, výšku náhrady mzdy zamestnanca podľa § 142 ods. 3, 4 alebo podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce, ktorú zamestnávateľ už vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.