Spoločnosť

Profil spoločnosti Ciele spoločnosti Environmentálny prínos Technické vybavenie Spracovanie starých vozidiel
Klientská zóna


PodporujemeSpracovanie starých vozidiel

Zber starých vozidiel
Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. postupne vybudovala sieť 38 zberných miest na zber starých vozidiel. Po odovzdaní starého vozidla administrátor vystaví držiteľovi ‘Potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie’, ktoré slúži na odhlásenie starého vozidla z evidencie PZ.

Vysúšanie starých vozidiel
Po prevezení starých vozidiel zo zberných miest na spracovateľské zariadenia v Hliníku nad Hronom alebo v Žiline sa vozidlá vysúšajú na stacionárnom zariadení SEDA, ktoré slúži na odstránenie všetkých nebezpečných častí, napr. prevádzkových kvapalín, zvyškov paliva, motorového, prevodového, mazacieho a hydraulického oleja zo starých vozidiel. Súčasne je odstránená batéria, demontujú sa pneumatiky, sklá, sedačky a plasty. Všetky vzniknuté odpady sú odovzdávané na ekologické spracovanie oprávneným organizáciám.

Spracovanie starých vozidiel
Po vysušení sa staré vozidlo úplne spracováva na zariadení SHREDDER FR 2222, ide o kladivový rotačný mlyn, ktorý pracuje na princípe trhania a zhutňovania oceľového šrotu z následným odstránením nekovových častí a farebných kovov.
Získané železné a farebné kovy slúžia v hutníckom priemysle ako vstupná surovina, čím sa znižuje potreba využívania prírodných zdrojov.

Výhody takéhoto postupu spracovania starých vozidiel sú nasledovné:

  • ekologické zachytávanie nebezpečných kvapalín zo starých vozidiel v špeciálnych nádobách
  • ekologické uskladňovanie nebezpečných častí zo starých vozidiel tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia
  • úspora manuálnej práce a vysoká produktivita práce
  • vysoká miera recyklácie starých vozidiel
Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. optimalizáciou svojich postupov, dosahuje postupný nárast objemu zhodnocovania a recyklovania spracovávaných starých vozidiel, s cieľom znižovania množstva odpadov vznikajúcich v procese spracovania.
(táto informácia je publikovaná v zmysle § 65 ods. 1 písm. p) zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch)